Sabaheta Šaćiragić
dipl. iur., sekretar Instituta


Edukacija
Dodiplomski studijPravni fakultet, UNSA1976

Angažman u INGEBu
Direktor1988 - 1993
Sekretar1993 →

Angažman van INGEBa
Radila u "Elektroprivredi BiH" na poslovima rukovodioca pravne, kadrovske i opće službe tri godine
Radila u "Bosnalijeku" na poslovima direktora Sektora pravne i kadrovske poslovedevet godina

+ Opširnije


  • Ima položen državni ispit, završen trening za medijatora i služi se engleskim jezikom.

  • Od osnivanja Instituta 1988., nalazila se na dužnosti  inokosnog poslovodnog organa radne organizacije u osnivanju - Centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju do 1993.

  • Od 1994 godine, kada prava osnivača ove ustanove preuzima Skupština RBiH, a Institut postaje javna naučna ustanova, obavlja dužnost  Sekretara Instituta.

  • Kao sekretar Instituta obavlja poslove rukovođenja i koordinacije administrativno-tehničkih i izvršnih poslova u  Sekretarijatu, sve pravne, upravne, normativne poslove i poslove zastupanja, te stalno praćenje propisa Kantona  Sarajevo, FBiH i BiH.

  • Pruža pravnu i drugu stručnu pomoć organima Instituta i zaposlenicima, vodi  proceduru oko sticanja naučnih i istraživačkih zvanja u Institutu, radi na izvještajnim poslovima i poslovima planiranja i ugovaranja, obavlja i ostale poslove prema Pravilima Instituta i  zahtijevima direktora i naučnog savjetnika.^ zatvori