Aktuelni projekti


 

 • Identifikacija genetičkih indikatora fitoremedijacionog potencijala autohtonih bh biljaka - faza II (2018)

 • Izolacija metal-tolerantnih bakterija zemljišta i karakterizacija PGP (plant growth promoting) osobina (2018)

 • Istraživanje mehanizama djelovanja halogeniranog boroksina K2(B3O3F4OH) - I faza (2018)

 • Genetička varijabilnost rase kokoške banatski gološijan (2017)

 • DNK tipizacija humanih arheoloških ostataka u BiH (2017)

 • DNK analiza populacija krpelja sa najfrekventijih izletišta na teritoriji Kantona Sarajevo na prisustvo bakterija iz roda Borrelia, uzročnika lajmske bolesti (2016)

 • Razvoj multiplex sistema za simultanu identifikaciju transgenih formi kukuruza (2015-2016)

 • Razvoj i informaciono unapređenje regionalne baze podataka o biodiverzitetu – REBIDA

 • New Norwegian pear cultivars

 • Citogenetičko-genotoksikološka istraživanja bioaktivnosti fizičkih, hemijskih i bioloških agenasa (dugoročni projekat)

 • Citogenetičko-genotoksikološki monitoring humanih bh. populacija (dugoročni projekat)

 • Razvoj biosiguronosnog sistema za identifikaciju i uzorkovanje genetički modificiranih organizama u BiH (dugoročni projekat)

 • Populaciono-genetička karakterizacija stanovništva BiH