Realizirani projekti

 

 • Analiza ekspresije BCL-2 porodice proteina u ćelijskim linijama tretiranim sa halogeniranim boroksinom (K2(B3O3F4OH)) (2017-2018)

 • Raspon variranja genske ekspresije KLK3 u zdravoj muškoj populaciji kao osnov za neinvazivnu procjenu individualnog rizika za maligne bolesti prostate iz urina (2017-2018)

 • Istraživanje antitumorskog i citotoksičnog potencijala odabranih bioaktivnih spojeva u kulturama ćelija Burkittovog limfoma i normalnih humanih limfocita (2017)

 • Istraživanje potencijala halogeniranog boroksina u inhibiciji imikvimodom inducirane upalne reakcije kože na in vivo modelu pacova (2017)

 • Procjena biouticaja supstance K2(B3O3F4OH) na psorijazu (2016-2017)

 • Identifikacija genetičkih indikatora fitoremedijacionog potencijala autohtonih bh. biljaka (2016-2017)

 • Komparativna analiza efikasnosti PowerPlex 16 i PowerPlex Fusion multipleks STR lokusa u procesu humane forenzičke individualizacije (2016)

 • Identifikacija genetičkih indikatora fitoremedijacionog potencijala autohtonih bh biljaka - faza I (2017-2018)

 • Uspostavljanje sistema za fitoremedijaciju pomoću biljnih vrsta koje imaju sposobnost akumulacije teških metala (2017-2018)

 • Analiza citotoksičnih svojstava ekstrakata Micromeria pulegium (Rochel) Benth u kulturi tumorske ćelijske linije (2017)

 • Genetic and bioactivity characterization of some endemic B&H Lamiaceae (2015-2016)

 • Validacija procesa tipizacije molekularno-genetičkih markera u karakterizaciji tumora prostate iz uzoraka urina (2014-2016)

 • Molekularno-genetička detekcija bh. populacija roda Helleborus u cilju bioaktivne karakterizacije (2015-2016)

 • Cirkulirajuće tumorske ćelije (CTC) kao osnova rane detekcije tumora dojke pomoću novih markera (2011-2015)

 • The Genes in Irritable Bowel Syndrome Research Network Europe (GENIEUR)

 • Detekcija molekularno-genetičkih pokazatelja hibridizacije salmonidnih vrsta u rijeci Neretvi i antropogene introdukcije potočne pastrmke iz crnomorskog sliva (2014-2015)

 • Ispitivanje genskih varijanti (polimorfizama) povezanih s odgovorom organizma na prehranu i tjelesnu aktivnost (2014-2015)

 • DNA analysis of old apple cultivar in Norway

 • Inhibitorno djelovanje supstance K2(B3O3F4OH) (2015)

 • Analiza genetičkog diverziteta u izolovanoj humanoj populaciji Selške doline (2014-2015)

 • Analiza bioaktivnosti halogeniranog boroksina in vivo i in vitro studija genotoksičnosti (2014)

 • Analiza bioaktivnosti halogeniranog boroksina na B16F10 melanomu (2014)

 • Molekularno-genetički pokazatelji ugroženosti bh. endemične vrste Silene sendtneri Boiss. u Kantonu Sarajevo (2015)

 • Nabavka opreme neophodne za kontinuiran rad laboratorija INGEB-a (2014)

 • Evaluacija voćarskih, genetskih resursa BiH u cilju održive, komercijalne utilizacije (2014)

 • Genetička karakterizacija MODY sindroma u BiH (2011-2014)

 • Analiza potencijala prirodnih bioaktivnih komponenti u inhibiciji genotoksičnih i citotoksičnih efekata in vitro (2012-2013)

 • Analiza citotoksičnosti i genotoksičnosti prirodnih i sintetičkih bojila u prehrambenim proizvodima na tržištu FBiH (2011-2012)

 • Usklađivanje postupka detekcije GMO na tržištu Federacije BiH sa normativima EU laboratorija  (2012)

 • Procjena procjena ugroženosti bh. endemične vrste Moltkia petraea (tratt.) Griseb primjenom molekularno-genetičkih markera (2011)

 • Adaptacija kapaciteta Laboratorije za GMO i biosigurnost hrane (2011)

 • Ispitivanje antitumorskih svojstava halogeniranog boroksina (2010-2011)

 • Analiza učinkovitosti primjene DNK kratkih repetitivnih sekvenci u utvrđivanju srodstva među potomcima jednog roditeljskog para unutar izolovanih humanih populacija (2010-2011)

 • DNK analiza i analiza C14 metode datiranja arheoloških skeletnih ostataka sa lokaliteta Zgošća i Bobovac 

 • Izgradnja genomske banke za istraživanje nasljednih faktora za bipolarni poremećaj raspoloženja tip 1 (BP1) u familijalnom uzorku (trijadama) sa područja FBiH

 • Istraživanje diferencijacije populacije srdele (Sardina pilchardus walb.) u Jadranskom moru

 • Razvoj planinskog turizma na osnovu rezultata genetičke karakterizacije animalnih resursa bh. planinskih jezera

 • TroutSNP chip based autochthonous populations, detection, characterization and conservation

 • Molekularno-genetička i mikrobiološka determinacija simbiontskih bakterijskih asocijacija iz pećine Vjetrenica

 • Primjena rezultata genetičke analize raznolikosti prenjskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis) s ciljem razvoja novih ekoturističkih sadržaja (2010)

 • Genotipizacija lokalnih humanih populacija u Federaciji BiH

 • DNK analiza arheoloških skeletnih uzoraka sa lokaliteta Desilo, Bajovci

 • Genotipske specifičnosti najčešćih tipova karcinoma u BiH u korelaciji sa njihovim fenotipskim aspektima (2009)

 • Izgradnja baze podataka o GMO prisutnim na tržištu Federacije BiH (2009)

 • Molekularno-genetička karakterizacija hereditarnih mentalnih poremećaja (2009)

 • Participacija u projektu HumnXL - exfoliated cells MN project (2009)

 • Genetička struktura salmonoidnih populacija bh. rijeka savskog sliva (2008-2009)

 • Genetička karakterizacija i analiza slatkovodnih spužava kao indikatora čistoće voda i vrijednog izvora bioaktivnih tvari u vodotocima FBiH (2008-2009)

 • Identifikacija autohtonih bh. salmonidnih populacija ranog toka rijeke Neretve (2008-2009)

 • Potencijalno herbicidno djelovanje nativnih biljnih ekstrakata na modelu Ambrosia artemisiifolia L. (2008-2009)

 • Kreiranje reprezentativne DNK baze podataka za Kanton Sarajevo - faza II (2007-2009)

 • Komparativna studija antibakterijskog, antimikotičkog, antitumorskog i genotoksičnog djelovanja nativnih biljnih ekstrakata (2007-2009)

 • Mogući faktori genetičke varijacije u stanovništvu Bosne i Hercegovine (2007-2009)

 • Istraživanje specifičnih hromosomskih markera bazocelularnih karcinoma (2007-2009)

 • Molekularno-genetička determinacija autohtonih bh. populacija mladice (Hucho hucho) (2007-2009) 

 • DNK karakterizacija bh. autohtonih animalnih resursa (2007-2009)

 • Genetička determinacija endemičnih vrsta iz špiljskog sustava Vjetrenica u cilju podizanja znanja o biodiverzitetu u FBiH (2007-2009)

 • Razvoj novih i unaprijeđenje postojećih INGEB softverskih paketa (2007-2009)

 • REBIDA (2007-2009)

 • Razvoj i nadogradnja INGEB-LAN (INGEB lokalne mreže i serverskog sistema) (2007-2009)

 • Molekularno-genetička karakterizacija Rh sistema krvnih grupa u stanovništvu Bosne i Hercegovine (2008)

 • Molecular architecture and variation of functional and non-functional human genome regions: epidemiological and population applications in the mediterranean region (2008)

 • Novi metodi procjene odnosa genetičke i geografske distance (2008) 

 • Organizacija Prvog biospelološkog simpozija u BiH i osnivanje Biospelološkog društva u BiH (2008)

 • Relativne mjere na bazi genetičke diferencijacije i distance (2008) 

 • DNK analiza skeletnih ostataka iz masovne grobnice, Škofja Loka, Slovenija (2006-2008)

 • Projekat BAFN (Balkan Agro Food Network) (2006-2008)

 • Molekularna genetika kompleksnih mentalnih poremećaja - shizofrenija (2007)

 • Genetička karakterizacija najčešćih tipova kancera u BiH (2007)

 • Istraživanje genetičke strukture, genetičkog diverziteta i genetičke diferenciranosti prirodnih populacija munike (Pinus heldraichii Christ.) u dijelu prirodnog rasprostiranja u Bosni i Hercegovini

 • Space For Science projekat (SFS) (2006-2007)

 • Primjena molekularnih markera u analizi halal statusa proizvoda biljnog i animalnog porijekla (2006)

 • MtDNK genetički markeri migracija stanovništva Bosne i Hercegovine nakon raseljavanja (2006)

 • Identifikacija DNK markera predisponirajućih faktora shizofrenije u stanovništvu BiH (2004-2006)

 • Molekularno-genetička karakterizacija humanih, animalnih i biljnih resursa u Bosni i Hercegovini - II faza (2004-2005)

 • Molekularno-genetička karakterizacija humanih, animalnih i biljnih resursa u Bosni i Hercegovini I faza

 • Uspostavljanje istraživačke baze za genetičku karakterizaciju najčešćih tipova kancera u BiH (I faza) (2004-2006)

 • Identifikacija molekularno-genetičkih faktora u etiologiji shizofrenije (2004)

 • Istraživanje mogućeg prisustva genetički modificiranih organizama i njihovih produkata u Bosni i Hercegovini (2004) 

 • Razvoj bioinformatičkih programa (2004)

 • Genetička karakterizacija populacija potočne pastrmke Salmo trutta m.fario L. gornjeg toka rijeke Neretve i nekih njenih pritoka (2004)

 • Genetička karakterizacija bh. populacija lipljena Thymallus thymallus L. - preliminarna istraživanja (2004)

 • Citogenetički markeri u humanim populacijama FBiH kao mogući bioindikatori za "Balkanski sindrom" (2002-2003)

 • Genetička karakterizacija prirodnih bioloških resursa u BiH (2002-2003)

 • Uspostavljanje forenzičkog DNK servisa u okviru Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

 • Istraživanje genetičkog diverziteta lokalnih humanih populacija u BiH

 • DNK identifikacija posmrtnih ostataka žrtava rata u BiH