dr. Lejla Lasić
naučna saradnica, LMG


Kontakt: lejla.lasic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Fakultet zdravstvenih studija, UNSA 2002 - 2008
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2008 - 2011
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2014 →

Angažman u INGEBu
Istraživač pripravnik 2008 - 2009
Stručni saradnik 2009 - 2012
Viši stručni saradnik 2012 →

Angažman van INGEBa
Viši asistent, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 2012→
Asistent na predmetu Imunogenetika, PMF, UNSA 2010→

Naučna oblast
Molekularna biologija, populaciona genetika, humana genetika, imunogenetika